انواع سنسورهای فشار از نظر نوع تکنولوژی های اندازه گیری کدامند ؟