انواع سنسورهای فشار از نظر نوع فشار اندازه گیری کدامند ؟