سنسور نوری درب اتوماتیک یا چشم الکترونیک درب اتوماتیک چیست ؟