به هنگام خرید سنسور های دما رعایت چه نکاتی ضروری است ؟