پرده نوری یا سنسور ایمنی محیط (Safety Light Curtain Sensor) چیست ؟